Hållbarhet

Ultramare tillverkar och marknadsför filter för luftrening. Vi strävar efter att vara ett allt igenom miljöanpassat företag avseende såväl våra produkter som hanteringen kring dessa, internt och externt.

Grön luft åt alla!

Sedan 1934 har vi levererat något som inte syns, men som gör desto större skillnad. Ren luft. Därför är det inte konstigt att vi nu tar nästa steg mot en mer hållbar sådan. Med vårt koncept 360 introducerar vi ett nytt sätt att jobba där miljön står i fokus under hela produktens livscykel. Byggt på erfarenhet, kunskap och ambitionen att fortsätta vara branschens mest miljövänliga företag. Följ oss på vägen mot grönare luft.

Våra mål är

  • Arbeta för att förebygga föroreningar
  • Beakta miljöaspekter i allt vårt handlande i hela vår verksamhet och sträva efter att minska vårt spill, avfall och vår energiförbrukning, samt säkerställa att spill och avfall tas om hand på ett miljöanpassat sätt
  • Ta hänsyn till nya och befintliga produkters miljöpåverkan under hela deras livscykel
  • Beakta miljöaspekter vid val av våra leverantörer
  • Verka för att våra produkter hjälper kunden att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan
  • Uppfylla tillämpliga, gällande lagar och förordningar
  • Öppet redovisa fakta om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete
  • Arbeta mot uppsatta mål, vilka skall präglas av ständiga förbättringar