Hållbarhet

Ultramare tillverkar och marknadsför filter samt tillhörande tjänster för luftrening. Vi strävar efter att ständigt förbättra oss inom Hållbarhetens tre ben; den ekologiska, den sociala och den ekonomiska.

Grön luft åt alla!

Sedan 1934 har vi levererat något som inte syns, men som gör desto större skillnad. Ren luft. Därför är det inte konstigt att vi nu tar nästa steg mot en mer hållbar sådan. Med vårt koncept 360 introducerar vi ett nytt sätt att jobba där miljön står i fokus under hela produktens livscykel. Byggt på erfarenhet, kunskap och ambitionen att fortsätta vara branschens mest miljövänliga företag. Följ oss på vägen mot grönare luft.

Våra mål:

  • Arbeta för att förebygga föroreningar
  • Beakta miljöaspekter i allt vårt handlande i hela vår verksamhet och sträva efter att minska vårt spill, avfall och vår energiförbrukning, samt säkerställa att spill och avfall tas om hand på ett miljöanpassat sätt
  • Ta hänsyn till nya och befintliga produkters miljöpåverkan under hela deras livscykel
  • Beakta miljöaspekter vid val av våra leverantörer
  • Verka för att våra produkter hjälper kunden att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan
  • Uppfylla tillämpliga, gällande lagar och förordningar
  • Öppet redovisa fakta om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete
  • Arbeta mot uppsatta mål, vilka skall präglas av ständiga förbättringar

Agenda 2030

Ultramare sluter självklart upp bakom Agenda 2030:s mål och nedan kan ni följa vilka delmål vi fokuserar extra på just nu.

Delmål 3.9

Delmål 7.3

Delmål 10.2

Delmål 12.5

Delmål 3.9 | Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar 

Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark. 

Ultramare är engagerat i en kontinuerlig strävan att förbättra våra produktlinjer för att leverera högkvalitativa luftreningssystem. Den globala frågan om förorenad luft är av avsevärd betydelse, och genom att tillhandahålla filter för ventilationssystem, bidrar vi till att förbättra inomhusluftkvaliteten (IAQ) för alla som vistas i de aktuella utrymmena. 

Vi bedriver ett konstant arbete där vi noga övervakar och utvärderar nya material som introduceras på marknaden, samtidigt som vi aktivt engagerar oss i egen produktutveckling. Dessutom har vi en dedikerad närvaro på sociala medier där vårt mål är att utbilda en bredare publik om vikten av ren luft och de åtgärder som kan vidtas för att uppnå detta mål.

Delmål 7.3 | Fördubbla ökningen av energieffektivitet 

Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet. 

Ultramare har förbundit sig att göra en märkbar inverkan genom en kontinuerlig satsning på att förbättra energieffektiviteten i våra produkter, särskilt med avseende på det initiala tryckfallet som direkt påverkar energiförbrukningen i kWh för aggregatet. Vårt arbete inom detta område är konstant och omfattar produktoptimering samt rigorösa tester av nya, mer energieffektiva material och komponenter. 

Delmål 10.2 | Främja social, ekonomisk och politisk inkludering 

Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 

På Ultramare har vi redan uppnått en jämställd könsfördelning inom samtliga av våra avdelningar, förutom i säljkåren. Inom detta område bedriver vi aktivt arbete för att attrahera och rekrytera fler kvinnor till branschen. Vi strävar dock efter att höja ribban ytterligare genom att garantera att våra arbetsplatser är fullständigt fria från diskriminering oavsett dess natur. Vårt övergripande mål är att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där glädje och professionalism går hand i hand. 

Delmål 12.5 | Minska mängden avfall markant 

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. 

Inom vår tillverkningsindustri är en viss nivå av materialspill oundviklig. Sedan 2020 har vi emellertid aktivt drivit ett projekt med målet att minska avfallet inom samtliga produktionsavdelningar. Vårt arbete följer en cyklisk process, och projektet har inte ett fastställt slutdatum, eftersom vi anser att detta är ett ämne som alltid bör vara högt prioriterat och kontinuerligt uppmärksammat på vår agenda. 

Rädda liv på arbetstid

Under 2024 så bestämde vi oss för att jobba aktivt med möjligheten att lämna blod på arbetstid, något som funnits i vår policy sedan många år. Vi gick med i initiativet ”Rädda liv på arbetstid” och sedan start har antalet blodgivare ökat från 5% till 14% under de första månaderna. Att ge våra anställda en möjlighet att få ihop sina livspussel och kunna göra en god gärning är av yttersta vikt för oss. Idag ger endast 3% av befolkningen blod och den siffran behöver att öka för att Sverige ska klara av de oroligheter som råder i vår omvärld. Är du och ditt företag också intresserade av att implementera detta så finns mer information hos GeBlod och ni är varmt välkomna att kontakta vår hållbarhetssamordnare Malou, som gärna delar med sig av vår erfarenhet.